Apartment III by Andrea Knezovic

Year: 2018.

Dimensions: 40 cm x 50 cm

Technique: ink jet print

Apartment III 

The series Apartment I and Apartment II represent my two apartments, living spaces, through which I explored (self)-representation of (young) women who live alone, their sexuality and intimate spaces.

On the other hand, the series Apartment III questions and explores that which is expected of women in a patriarchal society – to become mothers, find a husband, and start a family. These photographs represent everything that makes a family home which makes them completely opposite of the previous two series.

Although it is still about an apartment, in this series the emphasis is on a home and everything that word means. When we say “home”, that word doesn’t only have an association to a closed interior space that protects us from the outside world, but it also makes us think about family, warmth, togetherness, safety, childhood etc.

So we can conclude that the word home has a much more abstract and emotional meaning, rather than just describing a building, a house, or an apartment. The word home is almost never used to describe a building where only one person lives, without a family.

By photographing a typical home and focusing on all the details that indicate a home, a presence of family, children, togetherness, I am opposing it to the photographs of my own apartment from the previous series (Apartment I, and Apartment II).

Since the presence of family and family life is in the focus in this series, in interesting question poses itself – is it possible to create a home if you’re a grown woman who is alone and doesn’t have her own family (a husband and children). In society today, a woman who is alone or doesn’t have a husband, children, and lives alone is considered to be unsuccessful because starting her own family is often considered to be the main goal of every woman.

If a woman did not accomplish that, she is considered to be incomplete and unfulfilled. That is particularly obvious when it comes to reactions that women who decided to not have children get, especially if they’re younger.

That reactions are always similar to, “You only think that because you’re young, wait a couple of years and you will definitely want to have children,” and come from an ingrained belief that every woman simply has to be a mother.

While in the Apartment II series, I explore female sexuality and pleasure without the presence of a partner, in Apartment III series, I represent women who don’t have a partner, a family, and are not mothers. Not because they can’t be, but because it’s their choice not to be, regardless of whether it is temporary or not.

Apartment III (Croatian)

Dok serije Apartment I i Apartment II predstavljaju moja dva stana, životna prostora, kroz koja sam se bavila (auto)reprezentacijom (mladih) žena koje žive same, njihovom seksualnosti i intimom, serija Apartment III se bavi onime što se u patrijarhalnom društvu očekuje od žena – da postanu majke, pronađu vjenčanog partnera i osnuju obitelj.

Ove fotografije predstavljaju sve ono što čini jedan obiteljski dom i tako su potpuna suprotnost prethodne dvije serije.

Iako je i dalje riječ o stanu, u ovoj seriji je naglasak na domu, i svemu onome što ta riječ znači. Kada kažemo „dom“, ta riječ nas ne asocira samo na zatvoren unutarnji prostor koji nas štiti od vanjskoga, nego i na obitelj, toplinu, zajedništvo, sigurnost, djetinjstvo itd.

Stoga možemo zaključiti da riječ dom ima puno veće apstraktno i emotivno značenje nego što opisuje neko zdanje, kuću ili stan. Riječ dom se gotovo nikada ne koristi da bi se opisalo građevinu u kojoj živi samo jedna osoba bez obitelji.

Fotografiranjem jednog tipičnog doma i fokusirajući se na sve detalje koji ukazuju na dom, prisutnost obitelji, djece, i zajedništva, suprotstavljam ga fotografijama vlastitog stana iz prethodnih serija (Apartment I, i Apartment II).

S obzirom na to da je prisutnost obitelji i obiteljskog života u fokusu u ovoj seriji, nameće se pitanje jeli moguće ostvariti taj pojam doma ukoliko se radi o odrasloj ženi koja je sama i nema vlastitu obitelj? U društvu danas, žena koja je sama ili nema muža, nema djece, i  živi sama se smatra neuspješnom zato što se osnivanje vlastite obitelji često smatra glavnim ciljem svih žena.

Ako žena to nije ostvarila, smatra se da je nepotpuna i neostvarena. To se posebno vidi po reakcijama s kojima se susreću žene koje su odlučile da ne žele imati djecu, posebno ako su mlade.

Takve reakcije uvijek glase, „To sada misliš zato što si mlada, pričekaj još koju godinu i zasigurno češ poželjeti imati djecu,“ i proizlaze iz uvriježenog mišljenja da svaka žena mora biti majka.

Dok se u seriji Apartment II bavim pitanjem ženske seksualnosti i užitka bez prisutnosti partnera, u seriji Apartment III predstavljam žene koje nemaju partnera, obitelj, i nisu majke. Ne zato što to ne mogu, nego zato što je to njihov izbor, bio on trenutan ili ne.