POPUP34 EXHIBITION – STORY OF THE “I”

Andrea Knezovic Story of the "I" pupup34 exhibition poster

Read all about my upcoming POPUP34 exhibition entitled Story of the “I” and view the featured artworks.

*Scroll down for the Croatian version

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

The exhibition Story of the “I” of the young artist Andrea Knezovic will be held on Monday, July 10th as a part of the POPUP34 exhibition project and the Osijek Summer of Culture. This exhibition is her longtime project in which the artist seeks after those aspects of self in which she can also find characteristics woven into the dimension of collective consciousness.

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

Her works are presented in the first person and rely on the model of self-representation. Self-representation was used by contemporary artists so that they could represent themselves, but also more than that; so that they could present a wider set of individual and collective (inter)relations through themselves. Some artist use representations of themselves as a source of invention, creation, exploration of different roles, showing how that representation can be deceiving, and to create a ‘new’ personality through mental or physical manifestation. For this type of presentation, video and photography mediums are very suitable. In photography that explores self-representation, there’s an essential element of control. The artist controls everything that’s included in that representation, having complete control over the material that’s laid out in front of the audience. Self-representation is also connected to identity. An artist becomes a representative figure of the work and the symbol of the real and fabricated identity he/she is trying to reproduce. A big part of contemporary photography uses indicators of identity – intimate or personal, gender related, racial or class specific, all with the purpose of intellectual discourse.

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

Documentation becomes an essential part of art. Although we consider photography as a medium that mirrors reality precisely, artists are aware that it also has the power to shape a new level of perception. Its realistic nature is often used to present fictions that are created using photography and in that way they criticize the stigma about photography as a mere device for presenting reality. As in reality, there is no ultimate truth and something that can be seen as fiction can have elements of truth, although often hidden.

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

With the works presented in this exhibition, Andrea Knezović puts the focus on herself and her identity, questioning it as a construction of individual/collective and personal/social forces that shape a person as an individual entity embedded into the socio-political totality of reality she carries with and inside of herself.

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video
Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video
Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

 

 

 

 

 

 

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

Andrea Knezovic Story of the "I" popup34 exhibition featured artworks photography video

 

 

 

 

 

 

 

 

POPUP Osijek

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Croatian:

Izložba Story of the „I“ mlade umjetnice Andree Knezović, koja će se održati u ponedjeljak 10. srpnja u 22 sata u sklopu POPUP34 projekta te kao dio programa Osječkoga ljeta kulture, njezin je dugogodišnji diplomski projekt kroz koji umjetnica traga za onim aspektima sebe u kojima također može pronaći osobine utkane u dimenziju kolektivne svijesti.

Njezini su radovi ispričani u prvom licu i oslanjaju se na model autoreprezentacije. Autoreprezentacija ili samoprezentacija nerijetko je služila suvremenim umjetnicima kako bi predstavili sebe, ali i više od toga, kako bi kroz sebe kao odabrani primjer prezentirali širi sklop indiviualnih i kolektivnim (među)odnosa. Neki umjetnici koriste prikaze sebe kao izvor invencije, kreacije, istraživanja različitih uloga, pokazivanja kako ta reprezentacija može biti obmanjujuća i u službi proizvodnje „nove“ osobnosti bilo kroz mentalnu bilo kroz fizičku manifestaciju. Za ovakav su oblik prezentacije jako pogodni mediji videa i fotografije. U fotografiji koja se bavi autoreprezentacijom postoji esencijalni element kontrole. Umjetnik kontrolira sve što je uključeno u tu reprezentaciju imajući potpunu kontrolu nad materijalom koji se podastire publici.

Autoreprezentacija je usko povezana s identitetom. Umjetnik kroz nju postaje reprezentativna figura rada te simbol stvarnoga i stvorenog identiteta koji pokušava reproducirarati. Veliki dio suvremene fotografije koristi indikatore identiteta – one intimne ili osobne, rodne, rasne ili klasno specifične, a sve u svrhu intelektualnog diskursa. Dokumentacija postaje esencijalni dio umjetnosti. Iako fotografiju smatramo medijem koji zrcali stvarnost precizno i točno, umjetnici su svjesni da ona također ima moć oblikovaja jedne nove razine percepcije. Njezina realistična priroda često je korištena za prikazivanje fikcijā koje su stvorene unutar fotografije te tako kritiziraju stigmu o fotografiji kao pukom uređaju za prikazivanje stvarnosti. Kao i u stvarnosti, nema samo jedne istine te ono što netko doživljava kao fikciju može sadržavati i elemente istine, doduše, često skrivene.

Svojim radovima prikazanima na ovoj izložbi Andrea Knezović u centar svoga interesa stavlja sebe i svoj identitet propitujući ga kao konstrukciju individualno-kolektivnih te osobno-društvenih silnica koje oblikuju osobu kao individualnu cjelinu uklopljenu sociopolitički totalitat stvarnosti koju nosi u sebi i sa sobom.

 

POPUP Osijek

“POPUP projekt umjetnička je organizacija utemeljena na ideji alternativne izlagačke platforme. Već sam naziv projekta upućuje na nestalnu strukturu koja, poput oglašavačkih prostora na internetskim stranicama, iskače nemilosrdno se namećući konzumentu. Osnovno polazište POPUP-a ima i socijalnu dimenziju jer je cilj kulturno oživjeti brojne neiskorištene prostore u centru grada unošenjem u njih povremene umjetničke akcije i izložbe te upravo takav način djelovanja omogućava mimoilaženje često nepropusnih i vremenski neprogresivnih galerijskih i muzejskih obrazaca. Izložbe/projekti POPUP-a najčešće traju jedan dan te su oblikovane prema specifičnim zahtjevima izložene građe i u skladu s prostorom koji je odabran. Također, POPUP kao platforma, objedinjuje i poziva na suradnju i sugestije različite profile i struke iz područja suvremene umjetnosti i interdisciplinarnih srodnih područja.

POPUP težište stavlja na eksperiment i istraživanje. Put je to preko kojega se ne nastoji dostići unaprijed zadani cilj jer on u strogome smislu ni ne postoji. Štoviše, osnovni je naglasak baš na traganju i neprestanom preispitivanju/promišljanju toga cilja što će reći da je svrha projekta stalna potraga za specifičnim oblicima umjetničkoga izričaja. Neovisnost o institucijama i u stanovitom smislu gerilska pozicija omogućava da se organizirane izložbe ne oblikuju po modelu „provjerenih vrijednosti“, nego da u svaku od njih bude ugrađena određena doza rizika. Kao posljednica stalnoga traganja, preispitivanja i promišljanja proizlazi otvoren i fleksibilan pristup koji ne inzistira na davanju konačnih odgovora. U skladu s time, uloga POPUP projekta je da neprestano reinterpretira i rekontekstualizira aspekte suvremene umjetničke prakse.”

 

 

 

OLJK 2017. – performance „Školica“ Ljiljane Mihaljević i performance „Story of the I“ Andree Knezović, 10. 07. 2017.

You might also like

No Comments

Leave a Reply

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON